Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στον αέρα ο διαγωνισμός μαμούθ ύψους 2,4 δισ. ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ – Αναμένεται μάχη εταιρειών για τις 37 εργολαβίες

Το μεγαλύτερο κατασκευαστικό – επισκευαστικό έργο των τελευταίων ετών βγάζει στον αέρα ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο σχετικός διαγωνισμός που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, αφορά 37 εργολαβίες με την ίδια κατανομή, -δηλαδή 8 για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, 9 για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, 7 για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, 6 για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας και 7 για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών-, με διάρκεια ισχύος των συμβάσεων 48 μήνες. Πρόκειται για έργα που θα αλλάξουν την εικόνα και την λειτουργία του δικτύου και θα προλάβουν φαινόμενα τύπου “Μήδεια”. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών, αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε δασικές περιοχές, υπογειοποιήσεις καλωδίων σε άλλες καθώς και προληπτικές συντηρήσεις και αναβαθμίσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς ο ανταγωνισμός αναμένεται να είναι σκληρός για τις 37 εργολαβίες μεταξύ των ισχυρών ενεργειακών ομίλων, καθώς και μεσαίων εταιρειών του κλάδου, καθώς είναι το πρώτο έργο τέτοιου μεγέθους που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 1.600.000.000 ευρώ και το δικαίωμα προαίρεσης, «εφόσον αυτό ασκηθεί, που δύναται να ανέλθει σε περίπτωση αύξησης κατ’ ανώτατο όριο, στο 50% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των 800.000.000 ευρώ». Δηλαδή με το +50% του δικαιώματος προαίρεσης το σύνολο του προϋπολογισμού φτάνει τα 2.400.000.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα και οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 25.08.2021 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς).

Τα έργα

Μέσω της σύμβασης θα εκτελεσθούν εκτός των άλλων και τα έργα του ταμείου ανάκαμψης και ειδικότερα:
-Η αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters
-Η αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές και
-Οι αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος,
Επίσης μέσω της παρούσας σύμβασης ικανοποιούνται τα αιτήματα εξωτερικών και εσωτερικών πελατών που απαιτούν εκτέλεση έργων ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά: Οι ηλεκτροδοτήσεις καταναλωτών και παραγωγών, οι παραλλαγές, οι αισθητικές αναβαθμίσεις και οι ενισχύσεις δικτύου

Επιπλέον εκτελούνται τα έργα:
-Εντοπισμένης και προληπτικής συντήρησης,
-Επισκευής βλαβών δικτύου,
-Επισκευών ζημιών από τρίτους,
-Ανακαινίσεων, δικτύου
-Αποκαταστάσεων λόγω κλοπής,
-Κλαδεμάτων- αποψιλώσεων,
-Συντήρησης ξύλινων στύλων, και
-Διακοπών επανασυνδέσεων παροχών

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για έναν αριθμό ή και για όλα τα τμήματα. Όμως, «ο αριθμός των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσωρινό ανάδοχο, για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων του ΔΕΔΔΗΕ και μη εξάρτησης των Περιφερειών από έναν και μόνο ανάδοχο, αλλά και για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, περιορίζεται, στο παρακάτω πλήθος εργολαβιών, ανά Περιφέρεια Διανομής:

  • Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής: 3
  • Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης: 3
  • Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου: 3
  • Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας: 2
  • Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών: 3

Δηλαδή, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να κερδίσει περισσότερες από 14 εργολαβίες συνολικά. Όπως ορίζεται «στην έννοια του Προσφέροντος Αναδόχου για την εφαρμογή των παραπάνω περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με τον οικονομικό φορέα εταιρείες, οι κοινοπραξίες και ενώσεις στις οποίες συμμετέχει ο υποψήφιος, καθώς και οι, τυχόν, δανειστές ικανότητάς του για οποιοδήποτε κριτήριο».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι «το κριτήριο με βάση το οποίο θα γίνει ο προσδιορισμός των τμημάτων (Εργολαβιών) που θα ανατεθούν σε έναν προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος μειοδοτεί σε περισσότερες από το προαναφερόμενο πλήθος Εργολαβιών ανά Περιφέρεια, είναι ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός της εργολαβίας, δηλαδή θα ανατίθενται μεταξύ περισσοτέρων στον μειοδότη ανάδοχο οι εργολαβίες με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό».

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα του περιορισμού στον αριθμό των εργολαβιών ήταν ένα από εκείνα στα οποία είχαν αντιδράσει αρκετοί όμιλοι κατά τον προηγούμενο, ματαιωθέντα, διαγωνισμό.

Η κατανομή ανά περιφερειακή διεύθυνση

Η κατανομή των εργολαβιών και του προϋπολογισμού ανά περιφερειακή διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ είναι σχεδόν ίδια με τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής προβλέπονται 8 εργολαβίες με προϋπολογισμό 421 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 631,5 εκατ. ευρώ) που αφορούν 297,7 εκατ. για ενεργειακά έργα και 123,3 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ για εναέρια 180,9 εκατ. και υπόγεια 240,1 εκατ. (178,3 εκατ. και 242,7 εκατ. αντίστοιχα ήταν στον ΔΔ-210).

Για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προβλέπονται 9 εργολαβίες με προϋπολογισμό 357 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 535,5 εκατ. ευρώ), που αφορούν 241,2 εκατ. για ενεργειακά έργα και 115,8 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ 267,5 εκατ. για εναέρια και 89,5 εκατ. για υπόγεια.

Για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου προβλέπονται 8 εργολαβίες με προϋπολογισμό 347 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 520,5 εκατ. ευρώ) που αφορούν 232,2 εκατ. για ενεργειακά έργα και 114,8 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ 281,4 εκατ. για εναέρια και 65,6 εκατ. για υπόγεια.

Για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας προβλέπονται 6 εργολαβίες με προϋπολογισμό 217 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 325,5 εκατ. ευρώ), που αφορούν 145,2 εκατ. για ενεργειακά έργα και 71,8 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ 176,5 εκατ. για εναέρια και 40,5 εκατ. για υπόγεια.

Τέλος, για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών προβλέπονται 7 εργολαβίες με προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 387 εκατ. ευρώ) που αφορούν 172,7 εκατ. για ενεργειακά έργα και 85,3 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ 208,7 για εναέρια και 49,3 εκατ. για υπόγεια.

 

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μεγάλη αγωνία για τις επόμενες μέρες,, όταν και οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα ανέβουν περαιτέρω έβγαλε η έκτακτη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος και...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε παιχνίδι των αριθμών και μάλιστα για πολύ δυνατούς λύτες εξελίσσονται οι δύο κρίσιμες αποκρατικοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ενεργειακό τομέα, αυτή του...

ΑΠΕ

Απόλυτα ενδεικτικά των όσων ραγδαία αναπτύσσονται στον τομέα της αιολικής ενέργειας είναι τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου που ανακοίνωσε ο κολοσσός στην κατασκευή μονάδων, Siemens...

ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Ο διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού κολοσσού υποδομής Snam παρουσίασε την Παρασκευή ένα όραμα για το μέλλον του υδρογόνου, λέγοντας ότι η «ομορφιά» του είναι...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE