Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΡΑΕ: Ποιά κίνητρα απόδοσης ενέκρινε για τις επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ

ΡΑΕ θετική αναφορά

Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο νέος κανονισμός τιμολόγησης του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος προβλέπει κίνητρα απόδοσης για τον Διαχειριστή τα οποία πάντως θα ενσωματωθούν στα έσοδα του από την 1η Ιανουαρίου 2025 με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2023.
Τα κίνητρα απόδοσης που θα καθοριστούν με επόμενη απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ θα μπορεί να αφορούν είτε το σύνολο των δεικτών απόδοσης είτε ένα μέρος τους.

Πάντως ο νέος κανονισμός τιμολόγησης αφορά την περίοδο 2024 -2027 και ο ΔΕΣΦΑ θα πρέπει άμεσα να υποβάλει πρόταση τιμολογίων για το 2024, τα οποία η ΡΑΕ θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση.

Ο νέος κανονισμός προσδιορίζει τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ΔΕΣΦΑ καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις που εξετάζονται κατά την κατηγοριοποίηση τους. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καθώς και στο μέρος του ΕΣΦΑ που αναπτύσσεται από θυγατρική εταιρεία του ΔΕΣΦΑ.

Στόχοι του νέου κανονισμού είναι:
α. Τα Τιμολόγια να αντικατοπτρίζουν το εύλογο κόστος, τον αποδοτικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το εύλογο επίπεδο προβλεψιμότητας.
β. Η διατήρηση της βιωσιμότητας και της χρηματοδοτικής ικανότητας του ΔΕΣΦΑ.
γ. Η παροχή κινήτρων προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του δικτύου, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διασύνδεση μεταξύ των δικτύων αερίου.
δ. Η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα.
ε. Η ευχερέστερη κατανόηση των χρηστών του δικτύου σε σχέση με τα τιμολόγια που αφορούν τόσο στην υπηρεσία μεταφοράς όσο και στην Βασική Υπηρεσία Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Ως απόδοση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (Regulated Asset Base) ορίζεται η απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων για κάθε υπηρεσία και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ΡΠΒ της κάθε υπηρεσίας με το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου – WACC– του Διαχειριστή για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου.

Οι επενδύσεις που συνυπολογίζονται στη ΡΠΒ, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α. νέες επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός συγκεκριμένου έτους
β. επενδύσεις σε εξέλιξη οι οποίες ξεκίνησαν σε προηγούμενα έτη και παραμένουν σε εξέλιξη κατά το έτος i της Ρυθμιστικής Περιόδου.

Οι νέες επενδύσεις οι οποίες εμπεριέχουν κατά την κρίση της ΡΑΕ καινοτόμες προσεγγίσεις, εξετάζονται ως προς την παροχή οικονομικών κινήτρων. Για αυτό ο Διαχειριστής υποβάλλει στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης τεκμηριωμένη εισήγηση που περιέχει και τα εξής:
α. Αιτιολόγηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης ως καινοτόμου.
β. Μελέτη κόστους-οφέλους,
γ. Tεκμηρίωση της ανάγκης χορήγησης κινήτρου
δ. Προτεινόμενο κίνητρο συνοδευόμενο από τεκμηρίωση του εύλογου του ύψους του.

Tο εκάστοτε χορηγούμενο οικονομικό κίνητρο δεν θα υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000€) ευρώ ανά επένδυση.

Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου υπολογίζεται σε ονομαστικές προ-φόρων τιμές (WACCpre-tax, nominal).
Για τον υπολογισμό του WACC υπολογίζεται ο συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης. Ο ιδεατός συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης κυμαίνεται σε ένα εύρος από 45% έως 60%. Το κόστος δανειακών κεφαλαίων (cost of debt), το κόστος των ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων, η απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (risk-free rate), ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα (beta factor), το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς (Market Risk Premium) και το ασφάλιστρο κινδύνου της Χώρας (Country Risk Premium).

Για την Πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο (2024-2027) το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου θα υπολογίζεται διακριτά ανά έτος, βάσει συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης που ξεκινά από τον τρέχοντα συντελεστή του Διαχειριστή και μεταβάλλεται προς ένα ιδεατό συντελεστή κατ’ ελάχιστο 45% ως το 2027 και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το τρέχον σταθμισμένο κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων του Διαχειριστή ως προς το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων.
Η αξιολόγηση από τη ΡΑΕ των επενδύσεων που υποβάλει ο Διαχειριστής στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και της εισήγησής του για το Επιτρεπόμενο Έσοδο θα πραγματοποιείται με βάση νέα απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με την αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδύσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης.

H αξιολόγηση για ΕΣΦΑ

Στο μεταξύ, η αξιολόγηση των Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, προκειμένου αυτά να περιληφθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:
Εφόσον η ένταξη Έργου Ανάπτυξης στη ΡΠΒ προκαλεί αύξηση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ κατά την Περίοδο Μέσης Χρέωσης, η ΡΑΕ συνεξετάζει τη συνεισφορά του εν λόγω έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εθνική και περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.
Σημαντική θεωρείται η υπέρβαση στην αξία των επενδύσεων της εν λόγω περιόδου όταν ισούται ή ξεπερνάει το όριο σημαντικότητας (materiality threshold), το οποίο ορίζεται ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί των σωρευτικών κεφαλαιουχικών δαπανών του Διαχειριστή κατά την περίοδο αξιολόγησης, όπως αυτές προσδιορίζονται βάσει του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης που ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη της υπό εξέτασης περιόδου.

Με την επιφύλαξη του ορίου σημαντικότητας, η επανεξέταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής για την υλοποίηση των επενδύσεων, να εξετάζει τις αιτίες τυχόν αποκλίσεων του κόστους και να καθορίζει εάν αυτές οι αιτίες μπορούν να αποδοθούν στις ενέργειες του Διαχειριστή ή σε εξωτερικούς παράγοντες εκτός του ελέγχου του (συμπεριλαμβανομένων λόγων Ανωτέρας βίας).
Η Ανακτήσιμη Διαφορά των ετών 2022 και 2023 υπολογίζεται βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ο οποίος ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου και των Τιμολογίων των εν λόγω ετών, ήτοι της Απόφασης ΡΑΕ 1434/2020.

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πλατφόρμα για “whistleblowing” ετοιμάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου όποιος καταναλωτής θέλει, να κάνει ανώνυμη αναφορά σε προβλήματα που διαπιστώνει στη λειτουργία της αγοράς...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Λήγει σήμερα, Τετάρτη 24 Μάη, η προθεσμία κατάθεσης σχολίων κτλ. στην διαδικασία διαβούλευσης της πρότασης που κατέθεσε ο ΔΕΣΦΑ στη ΡΑΑΕΥ, για το πώς...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την…τιμητική του είχε ο ΔΕΣΦΑ στα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Snam, του μεγαλύτερου μετόχου του Διαχειριστή, που ανακοινώθηκαν χθες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Snam,...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι δημοπρασίες για τη δέσμευση δυναμικότητας στο σύστημα φυσικού αερίου τον Ιούλιο προτείνει ο ΔΕΣΦΑ στο...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE