Με “Θετική Αναφορά” η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ενεργειακής αγοράς την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας με το πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητά τους, ανακοίνωσε, τη λίστα με όσους προμηθευτές τήρησαν τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων προς εξυπηρέτηση της κοινής ωφέλειας για το μήνα Απρίλιο. Η κίνηση της Αρχής σημαίνει ότι όσες εταιρείες δεν είναι ούτε στη λίστα 1 (συνεπείς), ούτε στη λίστα 2 (οφειλές σε ρύθμιση )σημαίνει απλά ότι ούτε το ένα, ούτε το άλλο κάνουν. Δηλαδή δεν πληρώνουν. Εισπράττουν από τους καταναλωτές πελάτες τους τα συγκεκριμένα ποσά και δεν τα αποδίδουν στους δικαιούχους.

Η ΡΑΕ

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ εν λόγω «Θετική Αναφορά» εστιάζει στην εκπλήρωση από τους Προμηθευτές της υποχρέωσής τους προς απόδοση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Ως Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις νοούνται οι χρεώσεις που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, το ύψος των οποίων έχει καθορισθεί νομοθετικά ή ρυθμιστικά, και προορίζονται για την κάλυψη υπέρτερων σκοπών δημοσίου συμφέροντος.Με βάση όσα αναφέρει η ΡΑΕ, “αποβλέποντας στον διττό σκοπό, αφενός της παροχής θετικού κινήτρου προς τους Προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αφετέρου της διασφάλισης της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας της παρούσας συγκυρίας, υιοθετεί το ήπιο και αναλογικό μέτρο της ανακοίνωσης των στοιχείων των Προμηθευτών που δεν διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές (Κατηγορία 1), καθώς και των Προμηθευτών που διατηρούν μεν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως προβαίνουν σε διακανονισμό τους και τηρούν τους σχετικούς όρους (Κατηγορία 2).

Οι λίστες

Όσον αφορά στην παρούσα Θετική Αναφορά, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που εστάλησαν στη ΡΑΕ οι Διαχειριστές αναφορικά με την καταβολή από τους Προμηθευτές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ. (με την εξαίρεση προσώρας των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ) που κατέστησαν –κατά το κείμενο πλαίσιο (νόμοι και Κώδικες)– ληξιπρόθεσμες έως και την 30η Απριλίου 2022.

Στη βάση αυτών, διακρίνονται οι κάτωθι κατηγορίες Προμηθευτών.

Επισημαίνεται ότι η σειρά αναγραφής των Προμηθευτών είναι αλφαβητική (ελληνικά αρχικά και λατινικά στη συνέχεια).

Κατηγορία Α΄: Ενεργοί Προμηθευτές που καταβάλλουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, σύμφωνα με το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο

* Μήνας αναφοράς Απρίλιος 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 30.04.2022) –  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΕ καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 30η Απριλίου 2022.

-BI.ΕΝΕΡ Α.Ε.

-ΔΕΗ Α.Ε.

-ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

-ΕΛΤΑ Α.Ε.

-ΖΕΝΙΘ Α.Ε.

-ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

-ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ

– ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /PROTERGIA

-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Κατηγορία Β΄: Ενεργοί Προμηθευτές που τηρούν τους όρους διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων (κατά το κείμενο πλαίσιο) οφειλών τους σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις

* Μήνας αναφοράς Απρίλιος 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 30.04.2022) – στοιχεία διακανονισμών έως και 30.04.2022 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΕ, καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 30η Απριλίου 2022.

– NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ