Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτουρισμός: Επιδότηση έως 50% για επενδύσεις από 500.000 ευρώ

Με ποσοστό έως 50% επιδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας επενδυτικά σχέδια στον τομέα του πράσινου αγροτουρισμού με στόχο τη σύνδεση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν το οποίο αναδεικνύει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα.

Η σχετική δράση «ανοίγει» στις 31 Μαρτίου και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Καθώς μάλιστα, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ (δημόσια δαπάνη), άρα οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν υπολογίζονται στα επίπεδα των 80-90 εκατ. ευρώ συνολικά, τότε, σύμφωνα με έμπειρους μελετητές, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν για να αυξήσουν τις πιθανότητες ένταξής τους.

Έως 50% η επιδότηση, από 500.000 ευρώ τα επενδυτικά σχέδια

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται στο 50% για τις μικρές επιχειρήσεις, 40% για τις μεσαίες και 30% για τις μεγάλες. Ειδικά, όμως, στη Δυτική Μακεδονία, το ύψος της επιδότησης αυξάνεται στο 50% για τις μεσαίες και το 40% για τις μεγάλες ενώ για τις μικρές παραμένει αμετάβλητο.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν κατώφλι τις 500 χιλιάδες ευρώ και οροφή τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα 12,5 εκατομμύρια για τις μεγάλες.

Συνεργασία, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Για να ενταχθεί ένα επενδυτικό σχέδιο στη δράση, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι συμβάλλει στην αύξηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων καθώς και ότι επιπρόσθετα συντελεί στην επίτευξη ενός εκ των εξής στόχων:

 • Τη βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού τουρισμού.
 • Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Επιλέξιμες δαπάνες: ΑΠΕ, λογισμικό και συμμετοχή σε εκθέσεις
Επιλέξιμες δαπάνες στα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν για ένταξη στον πράσινο αγρο-τουρισμό είναι:
 • Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης σε ποσοστό 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στον βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (όπως τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και εξοικονόμησης νερού).
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου ειδικού τύπου για μεταφορά ΑμεΑ.
 • Πάγια στοιχεία του ενεργητικού.
 • Αγορά γης σε ποσοστό 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα &branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.).

Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει.

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού είναι επιλέξιμες μόνο μέχρι ανώτατου ποσοστού 50% των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες (από εξωτερικούς συμβούλους)σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Η δυναμικότητα των δαπανών σε ΑΠΕ αφορούν μόνο στην κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, ενώ οι δαπάνες σε ΑΠΕ δεν υπερβαίνουν το 30 % των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες δεν μπορεί να υπερβαίνει
 • για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME τις 200.000 ευρώ,
 • για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις τις 500.000 ευρώ,\
 • για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τις 500.000 ευρώ.
 • Προκαταβολή έως 100% με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής

Μετά την αποδοχή της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε κάθε δικαιούχο μέχρι το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος θα προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη 12 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

 

Γιώργος Μακρής – Powergame

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Από τα δάνεια ύψους 225 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης τα οποία δεν έχουν ακόμα δεσμευθεί στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης των κρατών – μελών,...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γενναία και δυναμική είναι η απάντηση της Ευρώπης στην ενεργειακή κρίση και στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, καθώς το χθεσινό πακέτο μέτρων που ανακοίνωσαν οι...

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

του Γιώργου Νέλλα, Δίκτυο ηλεκτρικών ποδηλάτων με θέσεις φόρτισης και διαδικτυακές εφαρμογές πληροφόρησης των πολιτών πρόκειται να αναπτυχθεί από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το επενδυτικό πλάνο της Petrolina στη χώρα μας συζήτησε ο γενικός διευθυντής της πετρελαϊκης εταιρείας, Δημήτρης Μαυρομίχαλος, με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE