Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

InvestEU – Δήμοι: Eργα του προγράμματος InvestEU από την ΕΤΑΑ για την πράσινη κινητικότητα και την ενέργεια

InvestEU

Χρηματοδότηση πάνω από 1,1 δισ. ευρώ θα διοχετευτεί σε βιώσιμα έργα, που υποστηρίζονται από 150 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις του InvestEU. Αφορούν έργα στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να βοηθήσουν διάφορες χώρες της ΕΕ να αξιοποιήσουν το πλήρες πράσινο δυναμικό τους.

Έτσι, την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, η Επιτροπή Επενδύσεων InvestEU ενέκρινε εγγυήσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, με τη μορφή συμφωνιών-πλαισίων, για τις πρώτες δραστηριότητες της ΕΤΑΑ που θα ακολουθήσουν. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος σύμβασης εγγύησης InvestEU ύψους έως 450 εκατ. ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΑΑ.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), με τη στήριξη του προγράμματος InvestEU, θα κινητοποιήσει χρηματοδότηση πάνω από 1,1 δισ. ευρώ μέσω άμεσων επενδύσεων ή ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ να αξιοποιήσουν το πλήρες πράσινο δυναμικό τους. Θα στηρίξει επενδυτικά έργα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η νέα χρηματοδότηση θα τονώσει τις πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεταφορών και της ενέργειας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Θα συμβάλει επίσης στο επιτυχημένο πρόγραμμα «Πράσινες πόλεις» της ΕΤΑΑ, το οποίο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 αστικές περιοχές προκειμένου να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβασή τους. Θα συμβάλει στην ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, στην κάλυψη των κενών στις υποδομές και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης αυτών των χωρών της ΕΕ.

Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των χωρών αυτών θα μπορούν να χορηγούν δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές, στην ενεργειακή απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε κτίρια οικιστικής χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO2 στα κτίρια και στον τομέα των μεταφορών.

Τέλος, με τη στήριξη του InvestEU, η ΕΤΑΑ θα στηρίξει επίσης πράσινες επενδύσεις σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών έργων και έργων υποδομής. Τα μέτρα αυτά θα επικεντρωθούν στις ιδιωτικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος των νεότερων τεχνολογιών, τους υψηλότερους διαφαινόμενους κινδύνους και την έλλειψη διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Στα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων στις βιομηχανίες και στο εμπόριο, οι πρωτοβουλίες για την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση, τα πράσινα κτίρια, τα βιώσιμα προϊόντα διατροφής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση και τα δίκτυα ενέργειας, το νερό και τα απόβλητα, καθώς και οι χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οι αστικές μεταφορές.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε:  «Χαιρετίζω αυτές τις πρώτες συμφωνίες-πλαίσια της ΕΤΑΑ, που υποστηρίζονται από τις εγγυήσεις του InvestEU, οι οποίες θα στηρίξουν τις χώρες της ΕΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και την Ελλάδα, ώστε να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό τους για πράσινη ανάπτυξη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι συμφωνίες θα στηρίξουν πράσινες επενδύσεις στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ενέργειας και των μεταφορών, θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα συμβάλουν στην αύξηση της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης. Το InvestEU διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αξιοποίηση επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και στην προώθηση μιας βιώσιμης, συμπεριληπτικής και ανθεκτικής οικονομίας. Η ΕΤΑΑ είναι ο σημαντικός και αξιόπιστος εταίρος μας για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων.»

Ο επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε: «Το InvestEU στηρίζει σε ολόκληρη την ΕΕ επενδύσεις που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε τις κοινές μας προτεραιότητες. Και καμία προτεραιότητα δεν είναι πιο επείγουσα από την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης και πιο βιώσιμης Ευρώπης. Η έγκριση των εγγυήσεων αυτών δείχνει τα οφέλη που μπορούμε να αντλήσουμε έχοντας την ΕΤΑΑ ως εταίρο υλοποίησης στο πρόγραμμα InvestEU. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι το InvestEU θα συμβάλει στην επίτευξη των κρίσιμων επενδυτικών έργων και στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης.»

Η πρόεδρος της ΕΤΑΑ κ. Οντίλ Ρενό-Μπασό πρόσθεσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που η εταιρική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απελευθερώσει περισσότερες βιώσιμες και πράσινες επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΤΑΑ θα αξιοποιήσει την εμπειρογνωσία της στον ιδιωτικό τομέα και σε θέματα πολιτικής για να συμβάλει στην ταχεία μετάβαση προς ένα πράσινο μέλλον στις χώρες της ΕΕ στις οποίες επενδύει — ιδίως στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της βιομηχανίας και των ΜΜΕ.»

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΑΑ υπέγραψαν σύμβαση εγγύησης InvestEU τον Δεκέμβριο του 2022 , ύψους μέχρι 450 εκατ. ευρώ. Με τη σύμβαση αυτή θα αποδεσμευτεί χρηματοδότηση ΕΤΑΑ ύψους έως 2,1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές, στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση, καθώς και στην καινοτομία και την έρευνα στην ΕΕ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, η ΕΤΑΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Φεβρουάριο του 2023, υπέγραψαν συμφωνία ύψους έως 60 εκατ. ευρώ για συμβουλευτική στήριξη για τις υποδομές, για ψηφιοποίηση και καινοτόμα επενδυτικά έργα σε χώρες της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ, συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακική Δημοκρατία και τη Σλοβενία.

Το πρόγραμμα InvestEU θα παράσχει στην ΕΕ ουσιαστική μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με την αξιοποίηση σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων πόρων για τη στήριξη της βιώσιμης ανάκαμψης. Θα συμβάλει επίσης στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις συνιστώσες: το ταμείο InvestEU, τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU και την πύλη InvestEU. Το ταμείο InvestEU θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδοτικών εταίρων που θα επενδύσουν σε έργα χρησιμοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Το σύνολο της εγγύησης από τον προϋπολογισμό θα στηρίξει τα επενδυτικά έργα των εταίρων υλοποίησης, θα αυξήσει την ικανότητα ανάληψης κινδύνων και, ως εκ τούτου, θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Διαβάστε επίσης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για τη φορολογία των αυτοκινήτων. Με μια συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα πέντε νομοθετικές προτάσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει στρατηγική επένδυση ύψους 81,5 εκατ. δολαρίων Καναδά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το έργο των Σκουριών H Ελληνικός Χρυσός,...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Παράταση της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές αλλά και βελτίωση της θέσης της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την επάρκεια εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια σε...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE